Điều Khoản và Điều Kiện Sử Dụng

Chào mừng đến với cửa hàng chúng tôi! BRAINENT và kết hợp của nó cung cấp những dịch vụ đến bạn phụ thuộc vào các điều kiện sau. Nếu bạn viếng thăm hoặc mua hàng trong website này, bạn chấp nhận những điều kiện này. Xin hãy đọc chúng cẩn thận.

RIÊNG TƯ

Xin hãy xem lại Thông báo Riêng Tư của chúng tôi, mà cũng là dành cho viếng thăm của bạn đến website của chúng tôi, để hiểu những qui định của chúng tôi.

GIAO TIẾP ĐIỆN TỬ

Khi bạn viếng thăm BRAINENT hoặc gửi email đến chúng tôi, có nghĩa là bạn giao tiếp điện tử với chúng tôi. Bạn đồng ý nhận giao tiếp điện tử từ chúng tôi. Chúng tôi sẽ giao tiếp với bạn bởi email hoặc thông báo trên website. Bạn đồng ý rằng tất cả sự thỏa thuận, thông báo và các giao tiếp khác mà chúng tôi cung cấp đến bạn hài lòng và đúng luật như được viết.

BẢN QUYỀN

Tất cả nội dung bao gồm trên website này chẳng hạn như nội dung chữ, hình ảnh, logo, hình nút nhấn, đồ họa, âm thanh, sản phẩm kỹ thuật số tải về, dữ liệu tài liệu biên soạn và phần mềm, là tài sản của cửa hàng BRAINENT hoặc nhà cung cấp nội dung của website và được bảo vệ bởi luật bản quyền quốc tế. Biên soạn tất cả nội dung trên website này là sở hữu độc quyền của cửa hàng BRAINENT, với bản quyền tác giả của cửa hàng BRAINENT, và được bảo vệ bởi luật bản quyền quốc tế.

THƯƠNG HIỆU

Thương hiệu BRAINENT và liên quan của nó có lẽ không được dính líu với bất cứ sản phẩm hoặc dịch vụ nào mà không phải của cửa hàng BRAINENT, trong một vài ngữ cảnh mà là giống như gây ra nhầm lẫn từ khách hàng, hoặc trong một vài ngữ cảnh mà làm mất uy tín hoặc mất tín nhiệm BRAINENT. Tất cả các thương hiệu khác mà không được sở hữu bởi cửa hàng BRAINENT mà xuất hiện trên website này là tài sản của những người sở hữu tương ứng, những người mà có lẽ hoặc không có lẽ là được liên kết với, kết nối với, hoặc tài trợ bởi cửa hàng BRAINENT.

GIẤY PHÉP VÀ QUYỀN TRUY XUẤT WEBSITE

Cửa hàng BRAINENT cho phép bạn một giới hạn cho phép để truy xuất và sử dụng cá nhân trên website này và không tải về website (trừ caching) hoặc sửa đổi nó, hoặc một phần của nó, ngoại trừ với sự cho đồng ý của cửa hàng BRAINENT. Sự cho phép này không bao gồm việc bán lại hoặc sử dụng thương mại của website này hoặc nội dung của nó: bất cứ thu thập và sử dụng của bất cứ sản phẩm trên website, mô tả hoặc giá cả: bất cứ dẫn xuất sử dụng website này hoặc nội dung của nó: bất cứ tải về hoặc sao chép thông tin tài khoản làm lợi cho người bán khác: hoặc sử dụng bất cứ khai thác dữ liệu, robots, hoặc giống như thu thập dữ liệu và công cụ trích lọc. Website này hoặc bất cứ phần nào của nó có lẽ không được sản xuất lại, nhân đôi, sao chép, bán, bán lại, hoặc ngược lại lợi dụng cho mục đích thương mại mà thiếu sự đồng ý bằng văn bản của cửa hàng BRAINENT. Bạn có lẽ không bố trí hoặc sở dụng kỷ thuật bố trí để đính kèm bất cứ thương hiệu, logo hoặc những thông tin được sở hữu khác (bao gồm hình ảnh, nội dung chữ, bố trí trang web, hoặc mẫu) của cửa hàng BRAINENT. và những thứ liên quan của chúng tôi mà không được đồng ý bằng văn bản. Bạn có lẽ không sử dụng bất cứ meta tags hoặc bất cứ chữ ẩn khác mà sử dụng tên BRAINENT hoặc thương hiệu mà không được sự đồng ý bằng văn bản của cửa hàng BRAINENT. Bất cứ sự sử dụng không được phép sẽ kết thúc sự cho phép hoặc giấy phép cấp bởi cửa hàng BRAINENT. Bạn được cho phép một giới hạn, có thể huỷ bỏ, và không có độc quyền để tạo siêu liên kết đến trang chủ website BRAINENT miễn là không đóng vai trò cửa hàng BRAINENT, liên quan của nó, hoặc không đúng sản phẩm hoặc dịch vụ của nó, lừa dối, xúc phạm danh dự, hoặc vấn đề công kích. Bạn có lẽ không sử dụng bất cứ logo của cửa hàng BRAINENT hoặc đồ họa được sở hữu hoặc thương hiệu như là phần của liên kết mà không được phép bằng văn bản.

TÀI KHOẢN CỦA BẠN

Nếu bạn sử dụng website này, bạn chịu trách nhiệm giữ bảo mật cho tài khoản và mật khẩu và cho hạn chế truy xuất máy tính của bạn, và bạn đồng ý chấp nhận chịu trách nhiệm cho tất cả hoạt động mà xảy ra dưới tài khoản hoặc mật khẩu. Nếu bạn dưới 18 tuổi, bạn có lẽ sử dụng website chỉ với ba mẹ hoặc người giám sát. Cửa hàng BRAINENT và liên quang của nó bảo lưu quyền từ chối dịch vụ, đóng tài khoản, xoá hoặc sửa nội dung, hoặc huỷ bỏ đơn hàng tuỳ ý.

GIAO HÀNG

Tất cả sản phẩm được mua từ cửa hàng BRAINENT là được thực hiện theo Tải Về.

MÔ TẢ SẢN PHẨM

Cửa hàng BRAINENT và liên quan của nó cố gắng chính xác có thể có. Tuy nhiên, cửa hàng BRAINENT không bảo đảm miêu tả sản phẩm hoặc nội dung khác của website là chính xác, đầy đủ, tin cậy, hiện thời. Nếu sản phẩm bán bởi BRAINENT bản thân nó không đúng như mô tả, cách giải quyết của bạn là huỷ bỏ đặt hàng sản phẩm này. 

LUẬT ÁP DỤNG

Bởi viếng thăm cửa hàng BRAINENT, bạn đồng ý rằng luật quốc tế, không quan tâm đến yếu tố cơ bản của những mâu thuẫn của luật, sẽ áp dụng những Điều Kiện sử dụng này và bất cứ tranh cải phát sinh từ bạn và cửa hàng BRAINENT hoặc liên quan của nó.

TRANH CÃI

Bất cứ tranh cãi liên quan tới việc bạn viến thăm cửa hàng BRAINENT hoặc sản phẩm bạn mua tại cửa hàng BRAINENT sẽ đưa ra trọng tài, và nếu bạn có kiểu vi phạm hoặc đe doạ vi phạm quyền sở hữu trí tuệ của cửa hàng BRAINENT, cửa hàng BRAINENT có lẽ tìm kiếm sự giúp đỡ tương ứng trong các quốc gia hoặc toà quốc tế. Sự phân xử dưới sự đồng ý này sẽ được dẫn tới dưới các luật đó. Quyết định của trọng tài sẽ là ràng buộc và có lẽ được tuyên bố như là quyết định trong bất cứ toà có thẩm quyền xét xử.

CHÍNH SÁCH WEBSITE, THAY ĐỔI, VÀ CHẤM DỨT

Chúng tôi giữ quyền thay đổi website của chúng tôi, chính sách riêng tư, và những Điều Kiện này bất cứ thời điểm. Nếu bất cứ điều kiện này sẽ bị cho rằng không còn hiệu lực, không còn giá trị, hoặc cho một vài nguyên nhân không thể thực thi, thì điều kiện đó sẽ được cho rằng có thể nhưng và sẽ không có tác dụng giá trị pháp lý.

CÂU HỎI:

Câu hỏi quan tâm đến Điều Kiện sử dụng, Chính Sách Riêng Tư, hoặc các chính sách khác liên quan có thể được chuyển đến chúng tôi bởi click vào phần liên kết "Liên Hệ". Hoặc bạn có thể email chúng tôi tại: banhang8037@gmail.com.


Giỏ hàng  

sản phẩm (Trống)

PayPal

LiveZilla Live Help